Kursbeskrivning Dans

Till Utbildningen

Ansökan
Ansökan till Danslinjerna görs i första hand digitalt via länk på hemsidan (Schoolsoft) eller i andra hand via post. Ansökan skall innehålla ifylld blankett, intyg på tidigare studier och/eller arbete, personbevis samt ett personligt brev.

Vid mottagning av ansökan registreras denna av skoladministratören som sedan skickar information till ansvarig chef och linjesamordnare att ansökan mottagits. Linjesamordnare ombesörjer att den sökande kallas till intervju och audition vid gemensamt tillfälle. Referenser givna av den sökande kontaktas.

Antagning
För att kunna antas ska du ha dansvana från en eller helst flera danstekniker. Du kommer att kallas till ett antagningsprov som pågår under en hel dag. Under antagningsprovet som även innehåller en personlig intervju, väger vi samman följande faktorer – den sökandes förkunskaper i de olika dansämnena, fysiska förutsättningar, kreativitet, musikalitet, rörelsekvaliteter, uttryck och inlärningsförmåga. Vi söker deltagare som har en stark motivation och god samarbetsförmåga. Vi strävar efter att sätta samman en pedagogiskt fungerande grupp.

Träning:
Kursen avser att under utbildningens gång svara för den fysiska träning som deltagaren behöver genom dansträning och kompletterande träning. Deltagaren får möjlighet att utveckla sin styrka, smidighet, kondition och kroppsmedvetenhet. Deltagaren får även möjlighet att utveckla teknik, uttryck och förmåga att, samt kunskap om, hur man kan använda sig av kropp, rum, kraft, musikalitet och dynamik inom balett, modern dans, jazzdans och streetdance.

Produktion:
Kursen avser att ge deltagaren utrymme och eget ansvar i ett arbete som löper under en längre period och som ställer krav på planering och målinriktat arbete. Kursen avser även att ge deltagaren kunskap om produktionsarbetet i sin helhet, samt att ge deltagaren kunskap om att anpassa produktionen efter omständigheter och mål. Deltagaren ska även få erfarenhet av att samarbeta kring skapandet av en produktion.

Improvisation och komposition:
Kursen avser att stimulera deltagaren till utforskande och utvecklande av rörelse, form och kvalité i dans. Deltagaren uppmuntras att finna och utveckla sitt egna rörelsespråk. Kursen avser att ge deltagaren verktyg och mod att våga pröva nya vägar både koreografiskt och i sin dans.

Dansteori och omvärldsanalys:
Kursen avser att ge deltagaren en djupare förståelse för (i huvudsak) den västerländska danskonsten. Syftet är att ge deltagaren vokabulär för att kunna diskutera och reflektera omkring dans. Deltagaren ska också få en större förståelse för dansens plats i samhället – socialt, hälsomässigt, personligt, politiskt, som konstform och som arbetsplats. Huvudfokus är samtiden men förankras historiskt.

Eget arbete:
Kursens syfte är att utgöra ett komplement till kurserna, träning produktion, metodik och pedagogik, improvisation och komposition samt utvecklingsdagbok. Kursen avser även att ge deltagaren utrymme för egen disponerad tid.

Anatomi (kortkurs):
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i anatomi med inriktning mot dansträning. Kursen avser även att ge grundläggande kunskaper i fysiologi.

Näringslära: (kortkurs):
Kursen avser att ge deltagaren grundläggande kunskaper om näringsämnen i olika livsmedel och hur de kompletterar varandra. Vi lägger även fokus på vikten av näringstät mat för den idrottande människan och hur matintaget påverkar prestation och mående. Kursen behandlar även mat ur miljö- och ekonomiskt perspektiv.

Dansmetodik och -pedagogik: (tillvalsämne):
Kursen avser att ge deltagaren en övergripande kunskap om danspedagogik och metod, dels allmänt, men också specifikt för enskilda ämnen. Kursen avser att utveckla deltagarens förmåga att planera och leda dansundervisning. Deltagaren skall även träna på att diskutera och motivera sina val. I kursen ingår praktik på grundskolor under turnévecka samt att hålla en dansklass på Lunnevads danslinje.

Sång: (tillvalsämne):
Individuell sångundervisning utifrån den enskilda deltagarens behov och förkunskaper.