Kursbeskrivning Allmän kurs

Till Utbildningen

Allmän kurs: Bildning, personlig utveckling och högskolebehörighet

Vem kan läsa allmän kurs?

Allmän kurs är till för dig som har fyllt 18 år och som vill utvecklas kunskapsmässigt och socialt – samtidigt som du läser in grundläggande högskolebehörighet.

Vad innehåller kursen?

Allmän kurs kan beskrivas som ett paket bestående av flera olika ämnen som man också läser på gymnasiet. De ämnen som alltid ingår i allmän kurs är svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap – men andra ämnen och perspektiv kan också förekomma. De ämnen som ingår i allmän kurs utgör en helhet. På allmän kurs gör du också din kunskapsresa tillsammans med andra. Enskilda ämnen eller moment väljs därför inte bort ur helheten. Grundtanken är att alla kan utvecklas i alla ämnen.

Estetisk inriktning

Utöver de allmänna ämnena kommer du också att ägna en hel dag i veckan åt en estetisk inriktning. Läser du vid skolan i Lunnevad kan du välja mellan inriktningarna musik och konst; läser du vid filialen i Mjölby har du konst som estetisk inriktning. Dessa ämnen läser du med våra specialiserade musik- och konstlärare.

Hur går studierna till?

Studierna bygger på deltagarnas lust att utvecklas och lära sig tillsammans med andra. En förutsättning för att kursen ska bli meningsfull är därför att du är närvarande och delaktig.

Lärare och deltagare på folkhögskolan är fria att tillsammans utforma innehåll och studieformer utifrån gruppens sammansättning, erfarenheter, kompetenser och behov, även om allmän kurs i slutänden ger behörighet i de nationella gymnasiekurserna.

De olika ämnena läses antingen separat eller integrerade i varandra i så kallade tematiska studier. Det innebär att man under en viss tid fokuserar på ett tema i stället för ett visst ämne. Temat studeras och berörs utifrån flera olika perspektiv. På så sätt vävs innehåll från flera olika ämnen samman i en helhet.

Varje skoldag består av ett antal lärarledda lektioner/arbetspass. Studieformerna varieras på olika sätt – från enskilt arbete och arbete i mindre grupper till diskussioner och föreläsningar i helklass. Estetiska uttryckssätt förekommer också i undervisningen.

Grupperna är i regel mindre än i gymnasieskolan, och lärartätheten är därför högre. Lärarna följer din kunskapsutveckling och låter dig visa upp dina kunskaper på olika sätt. Huvudfokus ligger alltid på lärande och utveckling, snarare än på bedömning och examination.

Vad är målet med kursen?

Målet med allmän kurs kan vara olika för olika deltagare. Många läser kursen för att uppnå grundläggande behörighet till universitet, högskola och yrkeshögskola och på så sätt ta nästa steg i livet mot vidare studier eller arbete. Samtidigt kan man ha som mål att utveckla sina kunskaper och sin förståelse för omvärlden, liksom att utvecklas socialt i samspel med andra deltagare och lärare på skolan.

Hur lång är kursen?

Kursen pågår i ett läsår. För att kursen ska motsvara en gymnasieutbildning och ge motsvarande behörighet för högre studier krävs att du har läst minst tre år totalt på gymnasiet och/eller folkhögskolan. Du antas till ett läsår i taget, men hur många terminer du behöver läsa för att uppnå grundläggande högskolebehörighet avgörs av hur länge du har studerat på gymnasienivå tidigare. I vissa fall kan också yrkeserfarenhet räknas in när tiden beräknas. (Läs mer om det så kallade omfattningskravet hos Folkbildningsrådet.)

Vad händer efter kursen?

Grundläggande behörighet

När du har fullgjort allmän kurs (och läst minst tre år på gymnasiet och/eller folkhögskolan) kan folkhögskolan intyga grundläggande behörighet till universitet, högskola och yrkeshögskola. Behörigheten innebär att innehållet som du har tillgodogjort dig vid allmän kurs är likvärdigt med gymnasiekursernas innehåll, och att dina kunskaper och förmågor motsvarar minst betyget E i respektive ämne.

Följande kursbehörigheter utgör grundläggande behörighet till universitet och högskola:

  • Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik