Värdegrund och mål

Lunnevads folkhögskola ska vara en växtplats för hela människan och främja allmän och kulturell medborgerlig bildning i en hälsofrämjande miljö. Kompetens och kvalitet genomsyrar vår verksamhet. Vi fortsätter vår tradition som såväl partipolitiskt obunden som religiöst neutral folkhögskola.

Värdegrund

 • Alla människor har lika värde. Allas insatser är viktiga och bidrar till helheten.
 • Vår utgångspunkt och övertygelse är att varje människa vill och kan utvecklas.
 • En humanistisk och demokratisk grundsyn präglar skolans verksamhet.
 • Varje individ ska känna sig trygg och stimulerad att efter sina förutsättningar forma, utveckla och ta ansvar för sitt liv.
 • Vi arbetar för en hållbar utveckling som värnar om människor och miljö.
 • Vår skola är politiskt obunden och religiöst neutral.

Vision

Lunnevads folkhögskola ska vara:

 • en skola där varje enskild deltagares förväntningar på sin utbildning uppnås.
 • ett regionalt centrum för bildning och kultur.

Statens syften med folkbildningen

 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
 4. Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.