Kursbeskrivning Allmän


Allmän kurs med inriktningar – kursplan

På Allmän kurs studerar du allmänteoretiska ämnen 90 % av veckans timmar. Varje år väljer du dessutom en inriktning av praktisk-estetisk eller teoretisk karaktär, som du arbetar med cirka 10 % av schemalagd tid.

I det allmänteoretiska blocket ingår följande ämnen:

 • Matematik 1a
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1
 • Svenska 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Samhällskunskap 1a1
 • Psykologi 1 eller Filosofi 1

I vissa fall kan även studier i högre kurser erbjudas.

Ämneskursernas innehåll följer det centrala innehåll som anges i kursplanerna för gymnasieskolan (Gy 11), se Skolverkets hemsida. Behörighet i ett ämne ges då den studerande nått den kunskapsnivå som motsvarar kraven för betyget E eller högre.

Undervisningen på Lunnevads folkhögskola bedrivs i ​olika nivåer och du läser ​olika länge beroende på förkunskaper och studiemål. Dina studier sker på heltid och uppfyller Centrala Studiestödsnämndens (CSN:s) krav för heltidsstudier.

Många lektionspass arbetar vi i mindre undervisningsgrupper, där det finns möjlighet till individuell handledning. Stor vikt läggs vid grupprocessen och det värdefulla i deltagarnas erfarenheter, kunskaper och åsikter. Traditionella prov används endast undantagsvis och i upplägget av studierna tas det hänsyn till deltagarnas önskemål och behov. Personlig utveckling och det egna kunskapssökandet har en central plats.

Du väljer en av tre inriktningar som du läser ca 10 % av studietiden; Bild, Rock och pop eller Film.

Bildinriktningen ger dig möjligheten att utveckla förmågan att uttrycka dig i bild och form. Under året studerar du måleri, grafik, teckning, skulptur, keramik och konstorientering. I inriktningen ingår studiebesök på gallerier och museer. Du får även öva dig i att hänga en utställning.

Rock- och popinriktningen ger dig fördjupade musikaliska kunskaper inom rock- och popmusik. Du utvecklas på ditt instrument både genom träning i grupp och med individuella instrument- eller sånglektioner. Vi lär dig hur man jobbar effektivt med band i replokalsmiljö, grundläggande musikteori samt rock- och pophistoria. I inriktningen ingår också uppspelning inför publik, med möjlighet att öva på scenframträdande och även få en inblick i praktiska detaljer kring att anordna en konsert.

Filminriktningen vänder sig till dig som är intresserad av filmvetenskap och filmanalys. I kursen ingår att diskutera, titta på och analysera film ur olika perspektiv och i olika genrer. Under läsåret kommer du även att få göra filminriktade studiebesök och möta gästföreläsare med specialkunskaper inom ämnet film.

Ansökan, antagning och urval till Allmän kurs

Ansökan
Ansökan till Allmän kurs görs i första hand digitalt via länk på hemsidan (Schoolsoft) eller i andra hand via post. Ansökan skall innehålla ifylld blankett, intyg på tidigare studier och/eller arbete, personbevis samt ett personligt brev.

Vid mottagning av ansökan registreras denna av skoladministratören som sedan skickar information till enhetschef att ansökan mottagits.  Enhetschef ombesörjer att den sökande kallas till intervju, antingen vid gemensamt tillfälle eller enskilt. Referenser givna av den sökande kontaktas.

Urval
För att bli antagen till Allmän kurs måste den sökande fylla minst 18 år det år som kursen börjar. Vid antagningen tas i första hand hänsyn till individens behov av studier och personlig utveckling samt vilken hjälp man bedömer skolan kan erbjuda och i andra hand turordning då ansökan inkommit. Beslut om antagning görs av rektor i samråd med enhetschef. En komplett ansökan och genomförd intervju ökar chansen att bli antagen.

 Antagning
Den sökande som blivit antagen meddelas detta via post och får då bekräfta att denne accepterar erbjuden plats. I samband med detta uttages en anmälningsavgift om 500 kronor.

Rutin för omdömessättning samt utfärdande av behörigheter vid Allmän kurs på Lunnevads folkhögskola
Omdömessättning sker i enlighet med ”Anvisningar för folkhögskolornas studieomdömen” (se bilaga) med följande tillägg:

Omdömessättning av deltagare sker normalt vid terminsslut vid två på varandra skilda tillfällen med en till två veckors mellanrum.

Omdöme sätts av berörd pedagogisk personal. Denna meddelas i god tid inför respektive omdömessättningstillfälle och förbereder sig individuellt. Varje deltagare bedöms enskilt och den pedagogiska personalen presenterar individuellt sin bedömning. I de fall tveksamheter eller allt för avvikande åsikter uppkommer finns möjlighet att bjuda in ytterligare personal till omdömessättningstillfälle nummer två.

Efter den andra delen av omdömessättningen lämnas lärarlagets bedömning till rektorssekreterare.

SeQF 2 på Lunnevads Folkhögskolas Allmänna kursgrund motsvarande   9-årig grundskola
Målet för Allmän kurs är, förutom utökade kunskaper inom respektive ämne, att deltagarna utvecklar sin samarbetsförmåga och utmanar sig själva och sin trygghetszon.

Utbildningens syfte är att deltagaren uppnår motsvarande kunskaper, kompetenser och färdigheter i grundskolans kärnämnen så att han/hon kan fortsätta att studera på gymnasienivå och/eller öka sina möjligheter till anställning eller bara öka sin allmänna bildningsnivå och sociala kompetens.

Utbildningen genomförs på heltid i minst ett läsår. Varje ämne/kurs planeras i samarbete med deltagarna och utgår ifrån deras behov, erfarenheter, intresse och mål med utbildningen. Kurserna i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, historia samt religionskunskap relateras till grundskolans kursplaner. Behörigheter i folkhögskolan motsvarar betyget godkänt i respektive ämne. Studerande på grundkursnivå kan i individuella fall uppnå behörighet motsvarande gymnasienivå i enskilt ämne.

Läranderesultat och personlig utveckling utvärderas kontinuerligt i utvecklingssamtal samt i diskussioner i arbetslaget. Läranderesultaten värderas och bedöms för behörighet i respektive ämne, studieomdöme samt SeQF. Tydlig och transparent information om riktlinjer för behörigheter, studieomdöme samt SeQF ges till de studerande. Ansvariga lärare är behörighetsgivande.

För studieomdöme samt SeQF ansvarar lärarlaget kollektivt.

Genomgången och godkänd utbildning leder till olika intyg: folkhögskolans eget intyg, intyg om kunskaper inhämtade på folkhögskola motsvarande grundskola inför antagning till studier på gymnasienivå (nationellt folkhögskolegemensamt intyg), studieomdöme som utfärdas enligt Folkbildningsrådets riktlinjer samt SeQF 2-intyg. Dessa intyg arkiveras på folkhögskolan i minst 50 år.

SeQF 2

Kunskaper – den studerande kan visa

 • breddade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde,
 • kunskaper om hur fakta kan samlas, sammanställas och redovisas.

 

Färdigheter – den studerande kan

 • tillämpa angivna regler, metoder och verktyg för att utföra tilldelade uppgifter,
 • följa instruktioner och beskrivningar inom ett arbets- eller studieområde,
 • söka och bearbeta fakta inom flera arbets- eller studieområden.

 

Kompetenser – den studerande kan

 • utföra arbete eller studier med viss självständighet och ta ansvar för enklare uppgifter,
 • samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat,
 • värdera hur de egna uppgifterna utförts.

 

SeQF 4 på Lunnevads folkhögskolas Allmänna kurs motsvarande 3-årig gymnasieutbildning

Målet för Allmän kurs är, förutom utökade kunskaper inom respektive ämne, att deltagarna utvecklar sin samarbetsförmåga och utmanar sig själva och sin trygghetszon.

Utbildningens syfte är att deltagarna uppnår motsvarande kunskaper, kompetenser och färdigheter i åtta av gymnasieskolans gymnasiegemensamma ämnen (Gy11): svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska, samhällskunskap, historia, naturkunskap samt religionskunskap med mål att uppnå grundläggande gymnasiebehörighet för fortsatta studier på yrkeshögskola och/eller universitet/högskola eller bara öka sin allmänna bildningsnivå och sociala kompetens. En gymnasiekompetens innebär också ökade möjligheter till anställning.

Utbildningen genomförs på heltid i minst ett läsår. Varje ämne/kurs planeras i samarbete med deltagarna och utgår ifrån deras behov, erfarenheter, intresse och mål med utbildningen. Behörigheter i folkhögskolan motsvarar betyget godkänt i respektive ämne.

 

Läranderesultat och personlig utveckling utvärderas kontinuerligt i utvecklingssamtal samt i diskussioner i arbetslaget. Läranderesultaten värderas och bedöms för behörighet i respektive ämne, studieomdöme samt SeQF. Tydlig och transparent information om riktlinjer för behörigheter, studieomdöme samt SeQF ges till de studerande. Ansvariga lärare är behörighetsgivande. För studieomdöme samt SeQF ansvarar lärarlaget kollektivt.

Genomgången och godkänd utbildning leder till olika intyg: folkhögskolans eget intyg, intyg om behörighet till högskolestudier (nationellt folkhögskolegemensamt intyg), studieomdöme som utfärdas enligt Folkbildningsrådets riktlinjer samt SeQF 4-intyg. Dessa intyg arkiveras på folkhögskolan i minst 50 år.

SeQF 4

Kunskaper – kan visa

 • fördjupade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde,
 • kunskaper om modeller och metoder inom ett arbets- eller studieområde.

 

Färdigheter – kan

 • välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, verktyg och metoder inom ett arbets- eller studieområde,
 • följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska uppgifter inom givna tidsramar,
 • kommunicera på minst ett främmande språk inom aktuellt arbets- eller studieområde.

 

Kompetenser – kan

 • ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier självständigt,
 • självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som kan leda till vidare lärande och professionell utveckling,
 • kritiskt värdera och förhålla sig självständig till valet av källor, värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat,
 • ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda och utvärdera andras arbete.