Rättigheter som deltagare


Lunnevads folkhögskola har en gemensam studeranderättslig standard för folkhögskolor i Sverige och förbinder sig att följa det studeranderättsliga rådets beslut och rekommendationer. Om man som deltagare inte anser sig ha fått det som skolan har utlovat kan man vända sig till Folkhögskolornas Studeranderättslig Råd (FSR) och få sitt ärende prövat. Detta gäller kursdeltagare vid folkhögskolekurser längre än 15 dagar och i frågor som rör nedanstående områden. Ärenden ska anmälas till FSR inom ett år efter det att den kursdeltagaren lämnat kursen.

Följande områden kan behandlas av FSR:

 • Information innan kursdeltagaren är antagen
 • Information vid kursstart
 • Deltagarinflytande och studeranderätt
 • Avgiftsfri undervisning
 • Intyg
 • Om en kurs upphör eller ställs in
 • Utvärdering
 • Försäkringar
 • Disciplinära åtgärder
 • Sekretess- och arkivregler

Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.

Studeranderättslig standard

Folkhögskolan är en utbildningsform som styrs av breda målsättningar och det finns få gemensamma regler. De statliga bidrag som folkhögskolorna får för att driva sin verksamhet fördelas av Folkbildningsrådet. Det finns regler kopplade till bidragen, men Folkbildningsrådet har inte som uppgift att granska och kontrollera skolorna. Skollagen gäller inte och det finns inga statliga läroplaner för folkhögskolor.

För dig som studerande på folkhögskola betyder det att det är skolans styrelse som fattar de flesta beslut som påverkar din situation och dina rättigheter på skolan.

För att stärka den rättsliga ställningen för alla som studerar på en folkhögskola finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

FSR kan aldrig ändra skolans beslut, däremot ger rådet rekommendationer till skolan. Hittills har de flesta skolor som anmälts följt rekommendationen från FSR.

Vill du veta hur FSR har resonerat i olika ärenden? Läs mer på www.folkbildningsradet.se/fsr

Ur Förordning 2015:218

9 § En folkhögskola ska ha en ansvarig styrelse. Styrelsen får vara gemensam för flera folkhögskolor.

Folkhögskolan ska ha en ordning för hantering av studeranderättsliga frågor. Folkhögskolan ska även ha en ordning för att ta tillvara de studerandes intressen i övrigt. Förordning (2018:738)

 

Vad kan prövas?

Till exempel:

 • Folkhögskolans information innan kursdeltagaren är antagen
 • Folkhögskolans information vid kursstart
 • Folkhögskolans ordning för deltagarinflytande, hantering av studeranderättsliga frågor och klagomål
 • Disciplinära åtgärder, huvudsakligen avstängning och avskiljande
 • Otillåtna åtgärder och bristande information om avgifter
 • Bristfällig studievägledning eller bristande uppföljning av studieplan på allmän kurs
 • Bristande kommunikation om studieresultat
 • Folkhögskolans hantering om en kurs avbryts eller ställs in
 • Avsteg från skolans riktlinjer för arkivering, öppenhet och hantering av personuppgifter

Överklaga ett beslut

Om du som deltagare vill överklaga ett beslut eller framföra klagomål på hur ett ärende hanterats av skolan kan du vända dig till flera olika personer.

Ordning för överklagan

 1. Rektor
 2. Regionutvecklingsdirektör Region Östergötland
 3. Regionala utvecklingsnämnden (RUN)
 4. Folkhögskolans studeranderättsliga råd (FSR)

Det du inte har möjlighet att få prövat är satta studieomdömen och behörighetsgivningar.

Nu följer en presentation av Lunnevad folkhögskolas arbete och rutiner inom de områden den studerande har möjlighet till studeranderättslig prövning i.

 

Information vid antagning, kursstart

Så här går ansökan till:

 • Du fyller i ansökan via formulär på skolans webbplats eller via blankett som kan skrivas ut från hemsidan eller skickas efter från skolan.
 • Du skickar in ifylld blankett, personbevis, betyg, personligt brev och referenser. Ansökan måste vara komplett för att gälla.
 • I ditt personliga brev berättar du lite om dig själv och varför du vill söka till vår folkhögskola. Till konstlinjens kurser bifogar du arbetsprover.
 • Efter sista ansökningsdag skickas inbjudan till test-/intervjudag ut. På allmän kurs sker antagning två gånger per läsår, under våren inför hösttermins start och i slutet av kalenderåret inför vårterminsstart.
 • På allmän kurs träffar vi alla sökande och bjuder in till besök på skolan. På alla kurser genomförs samtal och om möjligt referenstagning innan antagning. För sökande till de särskilda kurserna utförs även praktiska och/eller teoretiska antagningstest.
 • Beslut om antagning fattas av rektor i samråd med ledningsgrupp. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet fattats på fel grund kan du överklaga enligt Ordning för överklagan, se ovan.

 

Deltagarinflytande

På Lunnevads folkhögskola ger vi flera möjligheter till deltagandeinflytande. Skolans olika verksamheter erbjuder deltagarråd som t ex matråd, internatråd och skolråd.

Skolan genomför också deltagarenkäter varje läsår. Frågor som tas upp är tex bemötande, kvalitet på undervisning, trivsel, boende mm. Resultaten utgör underlag för olika redovisningar till styrelse och för fortsatt verksamhetsutveckling.

 

Ordningsregler

Alla som går och arbetar på Lunnevads folkhögskola är myndiga och alla tar därför ett eget och stort ansvar för oss själva och för varandra. För att vi alla ska få en bra arbets- och studiemiljö är det nödvändigt att alla tar ansvar för lokaler och inventarier, visar hänsyn, ger varandra arbetsro och bidrar till en drogfri miljö. På så vis blir det trivsamt för oss. De lagar som finns i samhället gäller också på skolan. Förutom lagstiftningen har vi dessutom följande tillägg:

 • Husdjur är inte tillåtna i skolans lokaler men du får ha ditt husdjur i de lägenheter som är upplåtna för dessa.
 • För boende på skolans internat gäller särskilda regler utöver vad som anges i hyreslagen, se kontraktet.

 

Disciplinära åtgärder

För vad eller vid vilka situationer kan disciplinära åtgärder vidtas?

Till exempel vid:

 • fall av diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling
 • brott mot skolans drog- och alkoholpolicy
 • brott mot hyreskontrakt eller sanitär olägenhet i boendet
 • upprepad hög frånvaro
 • obetalda räkningar till skolan
 • stöld eller andra brottsliga handlingar mot skolan

 

Om en deltagare uppfyller något av ovan beskrivna exempel kan skolan vidta tre olika disciplinära åtgärder:

 

 1. Varning
 2. Tillfällig avstängning
 3. Avslut

 

Varningar tar formen av en överenskommelse med skolan. I överenskommelsen ska det vara tydligt vilka krav som ställs på deltagaren för att inte skolan ska vidta ytterligare åtgärder. Tre varningar under ett och samma läsår går vidare till avslut.

Tillfällig avstängning innebär att deltagaren avstängs från undervisningen under en längre eller kortare period då utredning pågår. Internatplatsen kan vara möjlig att ha kvar under avstängning men en individuell bedömning görs varje gång. Tillfällig avstängning kan också innebära att deltagaren inte har möjlighet att bo på skolans område men fortsatt kan delta i studierna under dagtid.

Avslut innebär att deltagaren avslutar sin skoltid på Lunnevad och därmed sägs upp från sin internatplats.

Rektor beslutar om disciplinära åtgärder vad gäller varning och tillfällig avstängning. Styrelse för Lunnevads folkhögskola fattar beslut rörande avslut, i dessa fall bistår rektor styrelsen med underlag för beslut. Rektor informerar deltagaren om möjligheterna att överklaga, anmäla eller framföra klagomål.

Avskiljande från internatboende

Vid brott mot drog- och alkoholpolicy, utebliven hyresbetalning eller allmänt störande för andra boende (se hyresavtalet och disciplinära åtgärder) kan internatboende bli tvingad att flytta från internatet. Beslut om avhysning görs av rektor. Avskiljande från internatet innebär inte att deltagaren automatiskt avskiljs från studierna.

Ovanstående beslut fattas av rektor efter samråd med berörd personal.  Beslutet kan överklagas till skolans styrelse, med besvärshänvisning till Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR),

Mail: fsr@folkbildningsradet.seAlkohol och drogpolicy för Lunnevads folkhögskola

Lunnevads folkhögskola ska vara en trygg mötesplats för människor i olika åldrar och bakgrund. Deltagare och personal har ett gemensamt ansvar för att alla som studerar och arbetar vid skolan har en god studie- och arbetsmiljö.

Brott mot drog- och alkoholpolicyn leder till disciplinära åtgärder.

 • På Lunnevads folkhögskola accepterar vi inga droger – det är nolltolerans. Det är inte tillåtet att inneha, sälja, förmedla eller använda droger.
 • Under skoltid och vid skolrelaterade aktiviteter råder alkoholförbud. Alkohol får utanför skoltid brukas endast i eget internatrum med tillhörande pentry samt i skolans kårhus. I övriga fastigheter och i utemiljön på skolan råder alkoholförbud dygnet runt.

 

Frånvaroregler

Alla deltagare studerar på heltid. Vid folkhögskolestudier bedöms deltagarens närvaro och delaktighet i undervisningen snarare än enskilda prov och examinationer. Därför är det viktigt att skolan tidigt fångar upp deltagare som har, eller är på väg att få, hög frånvaro.

Både deltagaren och skolan har ansvar för frånvarohanteringen.

Deltagarens ansvar

Att anmäla sin frånvaro är viktigt för att visa att man tar ansvar för sina studier. Köket kan anpassa hur mycket mat som ska lagas så matsvinnet minskar.

Frånvaro ska anmälas varje dag enligt de riktlinjer som gås igenom vid kursstart.

Är du sjuk 7 dagar eller mer ska du lämna en kopia på läkarintyg till skolan.

 

Skolans ansvar

All frånvaro räknas samman och följs upp regelbundet. Oanmäld frånvaro ser skolan allvarligt på eftersom undervisningsformen baseras på deltagarnas närvaro.

 

Rutin

Frånvaron mäts i fyra veckors perioder. Om frånvaron under fyra veckor är över 15 % tar mentor kontakt och går igenom möjligheterna till ökad närvaro. Kuratorskontakt erbjuds.

Efter 8 veckor, om frånvaron fortfarande är över 15 % deltar både mentor och linjeansvarig i samtalet. Uppföljning sv studieplanen görs. Kontakt med deltagarhälsoteamet (DHT) tas.

Om frånvaron efter 12 veckor fortfarande är över 15 % tar linjeansvarig kontakt med rektor. Nu kan rektor rekommendera studieuppehåll eller rekommendera styrelsen beslut om avslut, beroende på vilka överenskommelser som gjorts vid tidigare samtal och vilka insatser som gjorts med DHT.

Om deltagaren inte kommer till detta möte tolkar skolan det som att deltagaren inte är studiemotiverad. Deltagaren kallas då en sista gång till samtal med rektor via brev. Om deltagaren inte kommer till detta möte tolkar skolan det som att deltagaren själv avslutat sina studier och avskrivs som deltagare på skolan.

 

Ledighet

Grundförutsättning för att studera på Lunnevad är att ledighet redan ligger i läsårförläggningen, man är ledig under lovveckor och lovdagar.  Önskar man vara ledig annan tid och mer än en dag ska ansökan lämnas till linjeansvarig.

Ledighet för egen angelägenhet som till exempel läkarbesök, begravningar o dyl beviljas som regel.

Ledighet för semesterresor o dyl utanför skolans ordinarie lovveckor beviljas i regel inte.

Oavsett om ledigheten beviljas eller inte så räknas den som frånvaro.

 

Kontakterna med CSN och Försäkringskassan

Deltagaren sköter sina kontakter med CSN och Försäkringskassan själv. Skolan ger vid skolstart grundläggande information om vad man kan tänka på i kontakten med dessa myndigheter. Varje deltagare anmäler själv egen sjukdom till Försäkringskassan och vård av barn till CSN.

 

Avgifter och kostnader under studietiden

Lunnevads folkhögskola tar ut en förbrukningsavgift av alla deltagare inskrivna på skolan och som studerar på plats. Förbrukningsavgiften uppgår läsåret 2019/2020 till 75 kr per vecka. I det beloppet ingår studerandeförsäkring, vissa läromedel, tillgång till datorer, kopiering och förmiddagsfika.

I samband med antagning av deltagare ska en bekräftelseavgift om 500 kr betalas in av deltagaren. I samband med skolstart räknas första veckornas förbrukningsavgift av på de 500 kr. För de deltagare som betalat in bekräftelseavgiften men sedan i samband med skolstart väljer att inte påbörja sina studier, betalas mot uppvisat kvitto bekräftelseavgiften åter.

För de som önskar och har möjlighet till internatboende under sin studietid tas en avgift för kost och logi ut.

För närvarande är internatavgiften för kost och boende i enkelrum 5 514 kr/månad. För kost och boende i dubbelrum är avgiften 4 564 kr/månad.

 

Försäkringar

Region Östergötland har en olycksfallsförsäkring som omfattar samtliga kursdeltagare på Lunnevads folkhögskola.

Försäkringen gäller under hela dygnet såväl skoltid, fritid som arbetstid och gäller utan självrisk för Region Östergötland.

Olycksfallsförsäkringen omfattar medicinsk och ekonomisk invaliditet samt nödvändiga läke-, rese- och tandbehandlingskostnader. Försäkringen omfattar även ersättning för sveda och värk. Vid dödsfall utgår ersättning med ett basbelopp.

Vid frågor kontakta skolexpeditionen.

Hemförsäkring får kursdeltagare boende på skolans internat själv bekosta.

För att ett hyresavtal ska vara giltigt krävs att hyresgästen tecknat en egen hemförsäkring under hela hyresperioden.

 

Kvalitet SeQF på Lunnevad folkhögskola

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) beskriver resultatet av lärande på olika nivåer. Den är relaterad till den europeiska referensramen, som syftar till att underlätta jämförelser nationellt och internationellt i fråga om nivån på kunskaper, färdigheter och kompetenser för kvalifikationer/utbildningar.

Referensramen är tänkt att omfatta kvalifikationer/utbildningar inom såväl det formella utbildningsväsendet som utbildningar som inte är reglerade i författningar.

Allmän kurs på folkhögskola, som relaterar till gymnasie- respektive grundskolenivå i det formella skolsystemet, är ansluten till referensramen enligt regeringens förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

En studerande som på den allmänna kursen sammantaget (eventuellt tillsammans med tidigare studier) uppnått kraven erhåller ett SeQF-intyg 2 för grundskolenivå respektive SeQF-intyg 4 för gymnasienivå.

SeQF-intyget utfärdas av rektor.

 

SeQF 2 motsvarande 9-årig grundskola

Målet för Allmän kurs är, förutom utökade kunskaper inom respektive ämne, att deltagarna utvecklar sin samarbetsförmåga och utmanar sig själva och sin trygghetszon.

Utbildningens syfte är att deltagaren uppnår motsvarande kunskaper, kompetenser och färdigheter i grundskolans kärnämnen så att hen kan fortsätta att studera på gymnasienivå och/eller öka sina möjligheter till anställning eller enbart öka sin allmänna bildningsnivå och sociala kompetens.

Utbildningen genomförs på heltid i minst ett läsår. Varje ämne/kurs planeras i samarbete med deltagarna och utgår ifrån deras behov, erfarenheter, intresse och mål med utbildningen. Kurserna i svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, historia samt religionskunskap relateras till grundskolans kursplaner.

Behörigheter i folkhögskola motsvarar betyget godkänt i respektive ämne. Studerande på grundkursnivå kan i individuella fall uppnå behörighet motsvarande gymnasienivå i enskilt ämne.

Läranderesultat och personlig utveckling utvärderas kontinuerligt i mentorssamtal samt i diskussioner i arbetslaget. Läranderesultaten värderas och bedöms för behörighet i respektive ämne, studieomdöme samt SeQF.

Tydlig och transparent information om riktlinjer för behörigheter, studieomdöme samt SeQF ges till de studerande. Ansvariga lärare är behörighetsgivande.

För studieomdöme samt SeQF ansvarar lärarlaget gemensamt.

Genomgången och godkänd utbildning leder till olika intyg: folkhögskolans eget intyg, intyg om kunskaper inhämtade på folkhögskola motsvarande grundskola inför antagning till studier på gymnasienivå (nationellt folkhögskolegemensamt intyg), studieomdöme som utfärdas enligt Folkbildningsrådets riktlinjer samt SeQF 2-intyg.

Dessa intyg arkiveras på folkhögskolan i minst 50 år.

 

SeQF 4 motsvarande 3-årig gymnasieutbildning

Målet för Allmän kurs är, förutom utökade kunskaper inom respektive ämne, att deltagarna utvecklar sin samarbetsförmåga och utmanar sig själva och sin trygghetszon.

Utbildningens syfte är att deltagarna uppnår motsvarande kunskaper, kompetenser och färdigheter i åtta av gymnasieskolans gymnasiegemensamma ämnen (Gy11): svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska, samhällskunskap, historia, naturkunskap samt religionskunskap med mål att uppnå grundläggande gymnasiebehörighet för fortsatta studier på yrkeshögskola och/eller universitet/högskola eller enbart öka sin allmänna bildningsnivå och sociala kompetens. En gymnasiekompetens innebär också ökade möjligheter till anställning.

Utbildningen genomförs på heltid i minst ett läsår. Varje ämne/kurs planeras i samarbete med deltagarna och utgår ifrån deras behov, erfarenheter, intresse och mål med utbildningen. Behörigheter i folkhögskolan motsvarar betyget godkänt i respektive ämne.

Läranderesultat och personlig utveckling utvärderas kontinuerligt i mentorssamtal samt i diskussioner i arbetslaget.

Läranderesultaten värderas och bedöms för behörighet i respektive ämne, studieomdöme samt SeQF.

Tydlig och transparent information om riktlinjer för behörigheter, studieomdöme samt SeQF ges till de studerande. Ansvariga lärare är behörighetsgivande.

För studieomdöme samt SeQF ansvarar lärarlaget gemensamt.

Genomgången och godkänd utbildning leder till olika intyg: folkhögskolans eget intyg, intyg om behörighet till högskolestudier (nationellt folkhögskolegemensamt intyg),

studieomdöme som utfärdas enligt Folkbildningsrådets riktlinjer samt SeQF 4-intyg.

Dessa intyg arkiveras på folkhögskolan i minst 50 år.

 

Intyg

Studieintyg

Ges vid efterfrågan till alla inskrivna deltagare. Intyget visar att personen är inskriven vid skolan, vilken kurs hen går, vilken studietakt hen studerar på samt när studierna förväntas vara avslutade på skolan.

Studieintyget utfärdas av skoladministratören.

Engagemangsintyg

Intyg utfärdas till de deltagare som under studietiden varit engagerade i skolans olika råd, som t ex matråd, internatråd och deltagarråd. Även uppdraget som skyddsombud omfattas av engagemangsintyget och deltagande i likabehandlingsgruppen.

Engagemangsintyget utfärdas av skoladministratören.

Kursintyg/skolans intyg

Kursintyg ges till deltagare som fullföljt hel kurs med godkänd närvaro. Intyget innehåller uppgifter om kurstider samt ämnen som ingår i kursen samt i vilken omfattning.

Kursintyget utfärdas av rektor.

Behörighetsintyg

Deltagare på allmän kurs erhåller intyg över avklarade behörigheter i enlighet med de riktlinjer som Universitets- och högskolerådet respektive Myndigheten för yrkeshögskolan ställer för respektive ämne vad gäller kunskapsinhämtning samt tidsomfattning på studierna.

Behörighetsintyget utfärdas av rektor.

Omdömesintyg

Deltagare som fullföljt omdömesberättigad kurs kan få omdöme utfärdat enligt Folkbildningsrådets kriterier och om deltagaren själv önskar få ut ett omdöme.

Omdömesintyget utfärdas av rektor.

Studievägledning, uppföljning och resultat

Det är i första hand din mentor som hjälper dig med studieplanering, ämnesval eller andra frågor som rör dina studier på Lunnevads folkhögskola. Du kan också få information om behörighet till högre studier, sökvägar, olika utbildningsalternativ samt diskutera dina personliga tankar om framtida studier/yrkesval via linjeansvarig.

Ämnesuppföljning

Varje ämnesansvarig ombesörjer sin utvärdering under studiernas gång både muntligt och skriftligt. Utvärderingsarbetet skall dokumenteras med pedagogens och deltagarens namn, datum och sammanfattning. Kursansvarig/-a skall en gång per termin samla samtliga berörda pedagoger för en gemensam genomgång och avstämning med eventuella åtgärdsförslag vilket dokumenteras. Dokumentationen läggs i deltagarens mapp i arkivet på skolexpeditionen.

Kursuppföljning/ verksamhetsuppföljning

Inför kursslutet ombesörjer kursansvarig/-a en samlad utvärdering av kursen under läsåret. Den samlade utvärderingen skall ange hur man lyckats nå enskilda mål och analys om målen inte nåtts. Utvärderingen är en av grundstenarna inför nästa läsårsplanering. Kursuppföljningen lämnas till rektor.

Mentorssamtal

Muntliga mentorssamtal genomförs med varje kursdeltagare minst en gång per månad och behandlar både allmänna och specifika frågor för deltagaren i fråga. Mentorssamtalet dokumenteras i Schoolsoft med namn, datum och sammanfattning.

Inställd kurs

Den som söker en kurs på Lunnevads folkhögskola får besked om inställd kurs i samband med antagningen, senast augusti månad inför läsårsstart.

Påbörjad kurs ställs inte in.

Handlingsplan för arbete med språkligt stöd vid Lunnevads folkhögskola

Det kan vara svårt att upptäcka deltagare med språkstörningar och/eller behov av språkligt stöd, i synnerhet om deltagaren har ett annat modersmål än svenska. Därför undersöks redan i samband med antagningsintervjun den sökandes eventuella behov av stöd och i samband med detta informeras även om möjligheterna att få undervisning i SVA (svenska som andra språk).

I samband med läsårsstarten har varje deltagare ett inledande och kartläggande samtal då den studerandes behov av språkligt stöd dokumenteras. Deltagaren ges då även information om möjligheten till stöd.

Planering och utformning av stödet görs sedan i samråd med deltagaren och kan röra sig om insatser inom följande områden:

 • hänsyn till och planering kring att det kan ta längre tid för deltagaren att läsa, lyssna, skriva samt redovisa muntligt
 • tid och hjälp i form av aktivt arbete med att utöka ordförrådet, i synnerhet det ämnesspecifika ordförrådet
 • ljudböcker, talsyntes samt inläsning av böcker och studielitteratur
 • övrigt visuellt och auditivt stöd (såsom ex bildstöd och hörselslinga för att reducera bakgrundsljud)

Planeringen och stödinsatserna utvärderas terminsvis med målet att den studerande successivt ska kunna tillgodogöra sig undervisningen utan stöd. Dokumentationen läggs i deltagarens mapp i arkivet på skolexpeditionen.

Policydokument för förstärkningsbidrag vid Lunnevads folkhögskola

Förhållningssätt för deltagare med funktionsvariation

Lunnevads folkhögskola strävar efter att vara en skola där alla deltagare kan bedriva studier på̊ lika villkor och känna sig respekterade. Samtliga deltagare ska vid behov erbjudas stöd så som exempelvis förstärkta lärarinsatser, övriga pedagogiska insatser och organiserade fritidsaktiviteter. Deltagare ska erbjudas möjligheter att klara sina studier. Med detta menas att såväl den pedagogiska, den digitala, den sociala som den fysiska miljön ska utformas så att undervisningen blir tillgänglig, inbjudande, hanterbar och utvecklande för samtliga deltagare oavsett deras respektive förutsättningar, tidigare erfarenheter och/eller bakgrund.

Skolan vänder sig till deltagare som:

 • saknar högskolebehörighet eller behörighet för yrkeshögskola, d v s har ofullständiga gymnasiestudier
 • vill fördjupa sig inom någon av profilerna vid våra särskilda kurser
 • vill utveckla sina sociala färdigheter

Pedagogisk miljö

Pedagogiskt och metodiskt arbetssätt

I samband med antagning görs en kartläggning för att utreda eventuella behov av särskilt stöd hos blivande deltagare. Detta för att kunna möta deltagaren och anpassa studiemiljön på bästa sätt. Kartläggningen omsätts till en studieplan som följs upp och utvärderas kontinuerligt under studietiden.

Språkligt stöd

Det kan vara svårt att upptäcka deltagare med språkstörningar och/eller behov av språkligt stöd, i synnerhet om deltagaren har ett annat modersmål än svenska. Därför undersöks redan i samband med antagningsintervjun den sökandes eventuella behov av stöd och i samband med detta informeras även om möjligheterna till att få undervisning i svenska som andraspråk (SVA).

I samband med läsårsstarten har varje deltagare ett inledande och kartläggande samtal då den studerandes behov av språkligt stöd dokumenteras. Deltagaren ges då även information om möjligheten till stöd. För planering och utformning av stödet se Handlingsplan för Språkligt stöd

Digital miljö

Teknisk utrustning

Alla klassrum är utrustade med projektor och det finns nätuppkoppling. Det finns även tillgång till Smartboard, Audio Comfort (hörselslinga), bärbara datorer samt läsplattor. I biblioteket finns hjälpmedel för dyslektiker och arbetet med att utöka antalet ljudböcker och tillgängliggöra program pågår.

Social och fysisk miljö

Internat

Lunnevads folkhögskola är en skola med internat, vilket innebär att en del deltagare har behov av och ges boendestöd i form av ADL (sådant som rör daglig livsföring). Syftet är att deltagarna ska ha en fungerande vardag som grund för att klara sina studier.

Lokaler

De flesta lokalerna är tillgängliga för deltagare med funktionsvariation, men även här finns ett pågående arbete för att tillgodose deltagarnas olika behov i större utsträckning. Ljudmiljön är ett prioriterat område, så som ex ljudabsorbenter i offentliga miljöer och möjlighet till mindre sammanhang (tyst miljö) i såväl matsal, boende som studiemiljö.

Fritid

Skolan anordnar organiserade och anpassade fritids- och kulturaktiviteter för att främja och utveckla den sociala samvaron och möjliggöra samtal och möten mellan deltagare även utanför studietid. Alla ska erbjudas och ges möjlighet att delta i dessa aktiviteter oavsett förutsättningar, tidigare erfarenheter och/eller bakgrund. På detta sätt vill skolan främja integration och delaktighet.

Utveckling och framtid

Kompetensutveckling

Deltagarhälsoteamet (DHT) ansvarar för att samordna kompetensutvecklingsbehov hos medarbetare så att såväl pedagogisk, digital, social som fysisk miljö ska kunna motsvara deltagarnas behov.

 

Arkiv – och sekretessregler

Ansökningshandlingar för de som antagits till långa kurser sparas i ett år efter avgång, med undantag av antagningsblanketten som bevaras längre. Ansökningshandlingar för icke antagna till långa kurser sparas till efter påbörjat läsårs slut. Kursintyg, omdömen och behörigheter sparas för alltid.

Skolan lämnar inte ut personbunden information utan den studerandes medgivande, förutom sådana uppgifter som krävs föra att rapportera skolans verksamhet till de myndigheter som skolan är rapporteringsskyldiga inför, d v s Centrala Studiestödsnämnden (CSN), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Folkbildningsrådet (FBR).

Studerande som har skyddad identitet rapporteras enligt för detta gällande normer till SCB och CSN. Om den studerade inte vill finnas med foto på hemsida eller i annat informationsmaterial respekteras detta.

Beslut i samband med disciplinära åtgärder är offentliga, men inte uppgifterna och diskussionerna bakom beslutet. Detta gäller även när någon deltagare avslutas för fullgjorda studier eller av annan orsak avslutar sina studier på Lunnevads folkhögskola.